پکیج کامل آموزش آنلاین

15 کاربر

- کلاس آنلاین
- سیستم مدیریت آموزش آنلاین (LMS) اختصاصی
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

  • شامل
30 کاربر

- کلاس آنلاین
- سیستم مدیریت آموزش آنلاین (LMS) اختصاصی
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

  • شامل
60 کاربر

- کلاس آنلاین
- سیستم مدیریت آموزش آنلاین (LMS) اختصاصی
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

  • شامل
100 کاربر

- کلاس آنلاین
- سیستم مدیریت آموزش آنلاین (LMS) اختصاصی
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

  • شامل
200 کاربر

- کلاس آنلاین
- سیستم مدیریت آموزش آنلاین (LMS) اختصاصی
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

  • شامل
300 کاربر

- کلاس آنلاین
- سیستم مدیریت آموزش آنلاین (LMS) اختصاصی
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

  • شامل