مدیریت آموزش آنلاین (LMS)

15 کاربر

دامنه یا زیر دامنه اختصاصی
برندینگ اختصاصی سامانه
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

30 کاربر

دامنه یا زیر دامنه اختصاصی
برندینگ اختصاصی سامانه
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

60 کاربر

دامنه یا زیر دامنه اختصاصی
برندینگ اختصاصی سامانه
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

100 کاربر

دامنه یا زیر دامنه اختصاصی
برندینگ اختصاصی سامانه
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

200 کاربر

دامنه یا زیر دامنه اختصاصی
برندینگ اختصاصی سامانه
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله

300 کاربر

دامنه یا زیر دامنه اختصاصی
برندینگ اختصاصی سامانه
۱۰% تخفیف خرید سه ماهه
۱۵% تخفیف خرید شش ماهه
۲۰% تخفیف خرید یک ساله